[SLIDE] Syiah Bukan Islam


[Muat Turun Artikel – Format PDF]

[Muat Turun Slide – Syiah Imam 12, Mazhab Atau Agama]

Click to access syiah-imam12-mazhabatauagama-1.pdf

Untuk BACAAN ONLINE atau MUAT TURUN slide sila klik – https://bahayasyiahhome.files.wordpress.com/2019/05/4.-slide-syiah-bukan-islam.pptx

SLIDE 1 – SYIAH IMAM 12, MAZHAB ATAU AGAMA?

SLIDE 2 – SYIAH IMAM 12

SLIDE 3  – SYIAH IMAM 12

Sebuah kepercayaan bahawa Imam Dua Belas itu dilantik berdasarkan nas dari pihak Allah dan mereka adalah maksum terpelihara dari dosa kecil dan besar serta dari lupa dan lalai.

SLIDE 4 – IMAM-IMAM SYI’AH

 • ‘Ali bin Abi Talib (wafat 40 H)
 • Hasan bin ‘Ali (wafat 50 H) 
 • Husain bin ‘Ali (wafat 61 H)
 • ‘Ali Zainal ‘Abidin bin Husain (wafat 94 H)
 • Muhammad al-Baqir bin Ali Zainal Abidin (wafat 117 H)
 • Ja’far as-Sadiq bin Muhammad al-Baqir (wafat 148 H)
 • Musa al-Kazim bin Ja’far as-Sadiq (183 H)
 • ‘Ali ar-Ridha bin Musa Kazim (wafat 202 H)
 • Muhammad al-Jawaad bin ‘Ali ar-Ridha (wafat 220 H)
 • ‘Ali bin Muhammad al-Jawaad (wafat 254 H)
 • Hasan bin Ali al’-Askari (wafat 260 H)
 • Muhammad bin Hasan al’-Askari al-Mahdi (ghaib)

SLIDE 5  – AKIDAH SYIAH TERHADAP IMAM-IMAM MEREKA 

SLIDE 6 – IMAM SYIAH MENJADI ORANG TENGAH ANTARA ALLAH DENGAN MAKHLUKNYA

SLIDE 7 – PERSAMAAN ALLAH DENGAN IMAM

SLIDE 8 – SAIDINA ALI MENGHIDUPKAN ORANG MATI

SLIDE 9 – ALI MENDAMAIKAN MALAIKAT

SLIDE 10 – ALI LEBIH MULIA DARIPADA NABI S.A.W

SLIDE 11  – KATA-KATA IMAM ADALAH WAHYU

SLIDE 12  – IMAM LEBIH TINGGI DARJATNYA DARIPADA MALAIKAT DAN RASUL

SLIDE 13 – AKIDAH TAKFIR SAHABAT

SLIDE 14  – Kata Al-Jazairi: “Semua Sahabat telah murtad selepas kewafatan Nabi s.a.w kecuali 4 orang; Salman Al-Farisi, Abu Zar Al-Ghafiri, Miqdad bin Aswad dan ‘Ammar bin Yasir

SLIDE 15 – ABU BAKAR SOLAT DALAM KEADAAN BERHALA TERGANTUNG PADA LEHERNYA

SLIDE 16 – UMAR LEBIH KAFIR DARIPADA IBLIS

SLIDE 17 – ORANG YANG CINTA KEPADA ABU BAKAR DAN UMAR ADALAH KAFIR 

SLIDE 18 – KEDUDUKAN TIGA SAHABAT UTAMA DALAM NERAKA MENGIKUT GAMBARAN SYIAH

SLIDE 19 – MEMBENCI TIGA KHULAFA AWAL PENYEBAB MASUK SYURGA 

SLIDE 20 – MENGKAFIRKAN ISTERI NABI S.A.W

SLIDE 21 – MAHDI SYIAH HUKUM ‘AISYAH 

SLIDE 22 – AKIDAH TAHRIF AL-QURAN

‘AKIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT

SLIDE 23 – AL-QURAN DIPINDA OLEH SAHABAT 

Al-Quran yang ada di tangan umat Islam hari ini sudah diubah, ditokok tambah dan diseleweng

Sayyid Ni’matullah al-Jazairi di dalam kitabnya Al-Anwar An-Nu’maniyyah berkata:

“Sesungguhnya tokoh-tokoh Syi’ah telah sepakat tentang sahihnya hadith-hadith yang sampai ke peringkat mutawaatir yang menunjukkan dengan jelas tentang berlakunya penyelewengan terhadap al-Quran”. (Faslul Khitab Fi Tahrif Kitabi Rabbil Arbab m.s 31)

SLIDE 24 – ‘AKIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT 

Daripada Jabir katanya, aku mendengar Abu Ja’far a.s berkata: “Tidaklah seseorang itu mendakwa bahawa ia telah mengumpulkan al-Quran kesemuanya sebagaimana diturunkan melainkan ia adalah seorang pendusta; al-Quran tidak dihimpunkan dan dihafal sebagaimana diturunkan oleh Allah Taala kecuali Ali bin Abi Talib a.s dan imam-imam selepasnya a.s.” Usul Al-Kafi jil.1 hal. 228

SLIDE 25 – ‘AKIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT 

“Menurutku sudah sangat jelas pendapat bahawa al-Quran telah diubah dan diganti. Setelah saya teliti, boleh saya tegaskan bahawa keyakinan itu merupakan dhoruriyah dalam mazhab Syiah. Dan boleh dikatakan bahawa tujuannya  adalah untuk merampas khilafah” 

Abu Hasan Al-Amili: Muqaddimah kedua, Tafsir Miratul Anwar wa Misykatul Asrar

SLIDE 26 – AQIDAH BAHAWA AL-QURAN TELAH DIPINDA OLEH PARA SAHABAT

Dari Abu Bashir bahawa Abu Abdillah berkata: Sungguh kami mempunyai sebuah Mushaf Fathimah, taukah anda apa Mushaf Fathimah? Dia berkata: Mushaf Fathimah adalah seperti tiga kali al-Quran kamu sekalian, demi Allah tidak ada di dalamnya satu huruf pun yang tertulis dalam Quran kamu (sunni)”. (Al-Kulaini : Al-Kafi 1/457)

SLIDE 27 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM 

SLIDE 28 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Konfrontasi melampau terhadap Ahlussunnah 

 • MENGANGGAP DARAH AHLUSSUNAH ADALAH HALAL

 Daud bin Farqad diriwayatkan berkata: “Aku bertanya kepada Abi Abdillah a.s, “Apa katamu tentang membunuh Nashibi?”. Jawabnya, “Halal darahnya tetapi aku bimbangkan dirimu. Sekiranya engkau boleh merobohkan dinding ke atasnya atau lemaskannya ke dalam air supaya tiada sesiapapun menyaksikan pembunuhan itu maka lakukanlah”. (Ibn Babwaith Ilalu as-Syara’ Hal. 200, wasailu as-Syiah, jilid 18 Hal: 163, Biharu al-Anwar, jil 27 Hal:231)

SLIDE 29 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

 • MENGANGGAP HARTA AHLU SUNNAH ADALAH HALAL

At-Thusi meriwayatkan dari Abi Abdillah, kata beliau “Ambillah harta Nashibi di mana sahaja kamu temui dan keluarkanlah 1/5 daripada harta yang diambil itu kepada kami”. (Tahzibu al-Ahkam Jil. 4 Hal. 122-123)

Tokoh-tokoh Syiah juga berpendapat bahawa  harta Nashibi dan segala sesuatu yang dimilikinya adalah halal.(Tahzibu al-Ahkam Jil. 2 Hal. 48)

SLIDE 30 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Dan memadailah daripada ta’rif itu bahawa sesungguhnya mazhab  al-Nawashib adalah mazhab Ahl al-Sunnah wa al-Jamaah. (Dr. Muhammad Tijani as Samawi : as Syiah Hum Ahlussunnah)

SLIDE 31 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

PROVOKASI PENUH DENDAM TERHADAP AHLU SUNNAH 

Ibnu Babwaih al-Qummi berkata: “Orang yang tidak menerima (tidak mempercayai) Imam adalah lebih kafir dari iblis”. (Ikmalu ad-Din, Hal 13)

Al-Kulaini meriwayatkan dalam al-Kafi bahawa manusia semuanya adalah anak zina kecuali Syiah kita.” (ar-Raudhah min al-Kafi, Hal 135)

Mulla Baqir al-Majlisi menulis: “Mereka (Nashibi atau ahli sunnah) lebih jelik dari anak zina, sesungguhnya Allah tidak mencipta binatang lebih hina dari anjing tetapi Nashibi adalah lebih hina daripadanya lagi”. (Haqqu al-Yakin, Jilid 2 Hal. 536)

SLIDE 32 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Mulla Baqir al-Majlisi menulis: “Mereka (Nashibi atau ahli sunnah) lebih jelik dari anak zina, sesungguhnya Allah tidak mencipta binatang lebih hina dari anjing tetapi Nashibi adalah lebih hina daripadanya lagi.” (Haqqu al-Yakin, Jilid 2 Hal. 536)

Khomeini berkata, “Adapun Nawasib (Ahli Sunnah) dan Khawarij (semoga mereka dilaknat oleh Allah) adalah najis dan ini tidak terhenti kepada penafian mereka terhadap risalah,” (Tahriru al-Wasilah, Jilid 1 Hal: 118)

SLIDE 33 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Kata Khomeini: “Halal sembelihan semua golongan-golongan dalam Islam kecuali sembelihan Nashibi walaupun ia menyatakan Islamnya”. (Ibid Jilid 2 Hal. 146)

Dalam kitabnya, Muhammad al-Saduq menunjukkan kebencian yang tidak terhingga terhadap ahli Sunnah: Sesungguhnya Nabi Nuh a.s membawa dalam kapalnya anjing dan babi tetapi Baginda tidak membawa anak zina dan al-Nasibi itu lebh jahat daripada anak zina”

SLIDE 34 – MENYATAKAN PERMUSUHAN MELAMPAU TERHADAP UMAT ISLAM

Khomeini di dalam Tahrir al-Wasilah (1/118) menghukumkan Ahli Sunnah sebagai najis, katanya: “Adapun Nawasib (Ahli Sunnah) dan Khawarij semoga dilaknati Allah tanpa ragu-ragu adalah najis.”

SLIDE 35 – MEYAKINI KUFAH ADALAH TANAH HARAM 

SLIDE 36 – MEYAKINI KUFAH ADALAH TANAH HARAM 

Kufah adalah tanah haram 

Abi Abdillah a.s bahawa beliau berkata: “Sesungguhnya Mekah adalah Tanah Haram Allah dan Madinah adalah Tanah Haram Muhammad dan Kufah adalah Tanah Haram Ali a.s. sesungguhnya Ali a.s. mengharamkan di Kufah apa yang diharamkan oleh Muhammad di Madinah”.  (Syeikh Abbas al-Qummi – Safinatu al-Bihar Jilid 2 Halaman 498 dan Molla Mohsein al-Kasyani –al-Wafi, jilid 8, hal. 215)

Beliau juga berkata: “Membelanjakan satu dirham di Kufah sama dengan membelanjakan 100 dirham di tempat lain dan mengerjakan dua rakaat sembahyang  padanya dikira sama dengan mengerjakan 100 rakaat di tempat lain”. (ibid)

SLIDE 37 – Tanah Karbala adalah tanah yang suci

Khomeini berkata: “Dikecualikan daripada tanah (yang haram dimakan) tanah kubur penghulu kita Abi Abdillah al-Husain a.s sebagai ubat dan tidak harus dimakan tanah ini dengan tanah lain dan tidak boleh juga dimakan lebih dari kadar kacang putih yang sederhana, tidak termasuk di dalam hukum boleh memakan tanah ini, tanah kubur orang lain walaupun tanah kubur Nabi s.a.w. dan tanah kubur para Imam a.s yang lain”. (Tahriru al-Wasilah, jilid 2, hal. 164). 

SLIDE 38 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 39 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 40 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Malik

SLIDE 41 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Malik, “Sesiapa yang memaki hamun Sahabat Nabi s.a.w tidak ada bahagian untuknya dalam Islam”.

SLIDE 42 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 43 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Ahmad bin Hanbal

SLIDE 44 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Aku tidak rasa dia daripada umat Islam (Imam Ahmad)

SLIDE 45 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

SLIDE 46

6- ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam al-Bukhari 

SLIDE 47 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam al-Bukhari: Sama sahaja bagiku sama ada aku bersembahyang di belakang Al-Jahmi atau Rafidi (Syiah yang menolak Abu Bakar dan Umar), atau di belakang Yahudi atau Kristian. Mereka ini tidak perlu diberi salam, tidak perlu diziarahi ketika sakit, jangan dikahwini dan sembelihan mereka tidak halal dimakan. 

SLIDE 48 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Imam Qurtubi 

SLIDE 49 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abdullah bin Idris

SLIDE 50 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abdurrahman bin Mahdi

SLIDE 51 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Ahmad bin Yunus

SLIDE 52 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Al-Firyabi

SLIDE 53 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Firyabi ditanya tentang orang yang memaki Abu Bakar. Jawabnya: “Kafir”. “Adakah perlu disembahyangkan?”. Jawabnya: “Tidak perlu”. Bagaimana hendak dilakukan terhadap jenazahnya? Jawabnya: “Jangan sentuh mayatnya dengan tangan kamu, gunakan kayu sehingga dia ditanam di dalam lubangnya”.

SLIDE 54 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abu Zur’ah ar-Razi

SLIDE 55 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Abu Qahir Al-Baghdadi

SLIDE 56 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Al-Qadi Abu Ya’la 

SLIDE 57- ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

Al-Qadhi Iyad: “Kami memutuskan kafirnya Syiah melampau pada kata mereka Imam lebih afdal daripada Nabi s.a.w”.

SLIDE 58 – ULAMA’ YANG MENGKAFIRKAN SYIAH

 Ar-Razi

SLIDE 59 – Setelah kita mengetahui hakikat SYIAH IMAM 12 adakah kita sebagai orang Islam masih berfikir untuk bertaqrib dengan mereka?

SLIDE 60 – Marilah kita merenung pandangan tokoh-tokoh Islam berkenaan pengalaman mereka yang cuba membuat hubungan dalam konteks taqrib dengan Syi’ah.

SLIDE 61 – Nasihat Said Hawwa kepada pemuda-pemudi Islam

“Seharusnya umat Islam menyedari penipuan-penipuan yang telah dilakukan. Apa yang dirancang oleh al-Khomeini merupakan pengkhianatan besar-besaran ke atas umat islam.  Kegilaaan ingin menguasai dalam dirinya merupakan jenayah besar kepada Islam. Berhati-hatilah umat Islam daripada disengat dalam satu lubang dua kali.

Begitulah sebagaimana dinyatakan, beberapa pegangan dan pendirian pelik Syiah yang dipelopori oleh Khomeini yang akan mengancam kebangkitan semula umat Islam. Kerinduan umat Islam kepada Khilafah Islamiah akan terkubur seandainya ada di kalangan Ahli Sunnah wal Jamaah yang menyokong baik tindakan-tindakan pelik al-Khomeini tersebut dan menyangka bahawa Iran itu adalah sebuah Daulah Islam yang sebenar.

Jangan terpedaya dengan dengan helah al-Khomeini. Apa yang didakwanya bahawa Iran ialah sebuah “Komuniti yang Hak, Komuniti yang Merdeka, Komuniti yang Kuat”, sedangkan slogan sebuah Gerakan Islam yang sebenar adalah berdasakan aqidah yang sahih (Ahli Sunnah wal Jamaah).

Wahai para pemuda, idamlah kamu semua akan sebuah Daulah Islam yang Hak, jangan ditipu oleh al-Khomeini yang mengispirasikan Daulah Islam yang Batil yang akan membawa umat Islam terkebelakang.


Cukuplah sekadar al-Khomeini yang melakukan kebiadaban dengan jalinan persepakatan dan saling tolong menolong bersama Israel. Dia selama-lamanya tidak akan keluar daripada Iran melainkan setelah melakukan pelbagai kekacauan, kerosakan dan wala’ (tunduk) kepada musuh-musuh Allah”.

SLIDE 62

Perancangan jahat Iran ke atas Syria adalah perkara yang bukan lagi rahsia sehingga yang paling bodoh pun (mampu memahami perancangan itu). Tetapi Iran dan ejen-ejennya seperti burung kasawari yang menyembunyikan kepala mereka di dalam tanah dan menyangka tubuh mereka tidak kelihatan. Mereka ingin menghalau penduduk al-Zubdani bagi memberi ruang untuk menyuburkan Syiah bagi menjadikan Syria negara Syiah yang telah mereka mulakan 50 tahun lalu dan masih lagi tidak kesampaian.

Objektif mereka (Syiah Iran) adalah untuk menjadikan Dunia Islam Sunni bertukar menjadi (dunia) Syi’ah di masa hadapan walaupun masih tidak berjaya…. Dan adapun Nasr al-Lat dan al-Uzza (Hasan Nasrallah Hezbollah) hanyalah alat murah yang merugikan Islam dengan tujuan menyebarkan agama Majusi (Syiah) di dunia Islam. Mereka yang ada di dalam Syria bertanggungjawab membuka pintu Syria bagi Majusi (Syiah) itu masuk adalah lebih Majusi (Syiah) dari Majusi itu sendiri.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s